شـــرکت خــــــوش ســــــایـــه

اولین و بزرگترین مرکز تولید نسل جدید پرده های عمودی و کاغذ دیواری تصویری با طرح دلخواه در افغانستان


خدمات

شرکت خوش سایه خدمات زیر را فراهم میکند


ساخت پردهای نقاشی شده

باارایه طرح خودتان پرده دلخواه تان را بزودترین فرصت بابهترین کیفیت از ما دریافت کنید
هدف ما ارایه خدمات بهترورضایت مشتریان میباشد …

پرده های باطرح کاتونی

باارایه طرح خودتان پرده دلخواه تان را بزودترین فرصت بابهترین کیفیت از ما دریافت کنید
هدف ما ارایه خدمات بهترورضایت مشتریان میباشد …

پرد ه های باطرح آسمان مجازی

باارایه طرح خودتان پرده دلخواه تان را بزودترین فرصت بابهترین کیفیت از ما دریافت کنید
هدف ما ارایه خدمات بهترورضایت مشتریان میباشد …

پرده های باطرح ورزشی

باارایه طرح خودتان پرده دلخواه تان را بزودترین فرصت بابهترین کیفیت از ما دریافت کنید
هدف ما ارایه خدمات بهترورضایت مشتریان میباشد …


آسمان مجازی


دستاورد ها

شرکت خوش سایه در عرصه تجارت به دستاورد های زیر دست پیدا کرده است

ایجادشعبه چهارم

شرکت خوش سایه مفتخراست که با خدمات ورضایت مشتریانش به گسترش شعباتش موفقیت بشترکسب میکند

ایجاد ارتباط تجاری با سایرکشورها

ما مفتخریم که با ارایه کاربهتر توجه مشتریان خارجی را هم چنان جلب کنیم

افتخارهمکاری با شرکت های معتبر

شرکت خوش سایه با ارایه خدمات بهترافتخار همکاری باشرکت های معتبررا دارامیباشد


پرده های دی کیپرده های عمودیکاغذ دیواری سه بعدیپرده های تصویریپرده های مهره ایپرده های آسمان مجازیپرده های ترکیپرده های متفرقه